Selasa, 12 Mei 2009

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG BERKESAN.

.

A. ASPEK PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
1. Penentuan pengalaman pembelajaran( learning experiences) pelajar
2. Pemilihan isi pelajaran
3. Penggunaan bahan/alat bantu pengajaran
4. Perancangan pengajaran sesuai dengan kebolehan pelajar.
5. Penerapan nilai-nilai murni.
6. Penyediaan nota pengajaran.
7. Urutan pengajaran (instructional sequence)
8. Pemilihan strategi pengajaran
9. Pemilihan aktiviti pengajaran.
10. Agihan masa yang diperuntukan kepda aktiviti-aktiviti P& P
11. Penyebatian KBKK
12. Konsep kesapaduan dalam KBSM.


B. PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
1. Set induksi (permulaan pengajaran sesuatu tajuk).
2. Penggunaan berbagai-bagai strategi dan pendekatan pengajaran.
3. Penggunaan berbagai teknik pengajaran.
4. Pemilihan strategi pengajaran sesuai dengan kebolhan pelajar.
5. Peningkatan motivasi pelajar.
6. Penerapan nilai-nilai murni
7. Kepelbagaian teknik penyoalan secara lisan.
8. Pengukuhan pengalaman pembelajaran.
9. Penyediaan latihan untuk pelajar.
10. Pembelajaran pelajar secara bersepadu.
11. Penggunaan bahan bantu mengajar.
12. Penyebatian kemahiran KBKK.
13. Perkembangan bahasa pelajar.
14. Pelaksanaan aktiviti kokurikulum.
15. Pengajaran berpusatkan pelajar.
16. Bahasa inggeris merentas kurikulum.

C. ASPEK PENGURUSAN KELAS SEMASA P&P
1. Mengekalkan disiplin pelajar dalam kelas.
2. Pengurusan waktu untuk pengajaran.
3. Pengurusan waktu untuk tugas bukan pengajaran.
4. Pengesanan maslah pembelajaran pelajar.
5. Pengwujudan iklim yang kondusif unruk pembelajaran.
6. Pengekalan keceriaan bilik darjah.
7. Penguatkuasaan peraturan dan aturan.
8. Pengkuhan pengalaman dan pembelajaran.
9. Keharmonian di bilik darjah.
10. Pemantauan aktiviti pelajar dalam kelas bersaiz besar.
11. Penyelesaian kebosanan pelajar.
12. Penyelesaian kekecewaan pelajar dalam pembelajaran.
13. Pengurusan berbagai-bagai peristiwa dalam bilik darjah.
14. Keputusan segera berhubung peristiwa dalam bilik darjah.
15. Interaksi pelajar dalam kelas.
16. Kerjasama pelajar dalam aktiviti dalam aktiviti berkumpulan.

D. ASPEK PENTAFSIRAN KEMAJUAN PEMBELAJARAN
1. Pembinaan penilaian (formatif) bertulis (ujian,latihan,kerjakumpulan,kajian luar dll).
2. Pembinaan penilaian lisan sepanjang p & p dijalankan.
3. Penggunaan keputusan penilaian dalam perancangan pengajaran.
4. Penggunaan keputusan penilaian dalam mentaksir kemajuan pelajar.
5. Penyediaan rekod keputusan penilaian.
6. Pentadbiran penilaian bertulis dan lisan.
7. Penjelasan pencapaian penilaian kepada pelajar.
8. Merancang dan mengurus peperiksaan sumatif dan mentaksir pencapaian pelajar.
9. Ulang peperiksaan bagi pelajar gagal mencapai dasar yang ditetapkan.
10. Penerapan teknik untuk menjawab soalan peperiksaan semasa p & p.

E. ASPEK KOMUNIKASI GURU - PELAJAR DALAM P & P
1. Membina hubungan positif dengan pelajar.
2. Memahami budaya hidup pelajar.
3. Menggunakan bahasa berisyarat (non verbal).
4. Menggunakan nada suara yang sesuai dengan saiz kelas.
5. Menggunakan aras bahasa yang sesuai.
6. Berkomunikasi secara bertulis.
7. Berkomunikasi secara yakin.
8. Menyampaikan suatu maksud dengan tepat dan jelas.
9. Memahami keperluan pelajar.
10. Memahami masalah pelajar.

F. PELAKSANAAN UNSUR-UNSUR BESTARI DALAM P & P
1. Set induksi.
2. Pencapaian objektif.
3. Pencapaian aras pengajaran.
4. Penggunaan unsur IT.
5. Penerapan KBKK.
6. Penerapan teknik belajar.
7. Guru sebagai fasilitator.
8. Menjalan aktiviti pentaksiran.
9. Pengurusan p & p bestari.
10. Penerapan nilai murni.
11. Penerapan sahsiah pelajar.
12. Ada unsur refleksi dalam p & p.
13. Memberi tugasan secukupnya kepada pelajar.
14. Sususan kelas yang kondusif.
15. Menjalankan p & p mengikut pakej yang dibuat bersama dan boleh diubahsuai.


LAGU SEKOLAH


Kami warga SMK
Bandar Baru PERDA yang tercinta
Bersatu kita majukan
Demi capai kejayaan

Bersama melafazkan
Ikrar sumpah taat dan setia
Hormati segala usaha murni
Menjadi Insan yang disanjungi

Berilmu berlandaskan obor
Menerangi kegelapan
Beriman jadikan pedoman
Panduan dalam kehidupan
Beramal seikhlas hati
Bertekad curahkan bakti
Berakhlak sifat yang terpuji
Oh Tuhan Berkatilah usaha kami

Impian dan wawasan
Pastikan dalam genggaman
Kecemerlangan kegemilangan
Tanggungjawab kita semua
SMK Bandar Baru PERDA
Kebanggaan kita